શ્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ,
માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રી,ગુજરાત રાજ્ય
શ્રી હર્ષ સંઘવી,
માનનીય રાજય કક્ષાના મંત્રીશ્રી ગૃહ વિભાગ, ગુજરાત
શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.,
અધ્યક્ષ પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

:: પો.સ.ઇ. કેડર મુખ્ય પરીક્ષા ::


:: અગત્યની નોંધ ::

તા.૦૮/૦૭/૨૦૨૨  

તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ પેપર-૧ ગુજરાતી ભાષા અને પેપર-૨ અંગ્રેજી ભાષા ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) જાહેર કરવામાં આવેલ. અને તે અંગેના વાંધાઓ/રજુઆત મંગાવવામાં આવેલ.

તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ પેપર-૩ સામાન્યજ્ઞાન અને પેપર-૪ કાયદાકીય બાબતો ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) જાહેર કરવામાં આવેલ. અને તે અંગેના વાંધાઓ/રજુઆત મંગાવવામાં આવેલ.

મળેલ તમામ વાંધાઓ/રજુઆતોની ચકાસણી વિષય નિષ્ણાંતો મારફતે કરાવવામાં આવેલ છે. આ ચકાસણી પછી હવે આખરી જવાબ વહી (Final Answer Key) જાહેર કરવામાં આવે છે, જે નીચે મુજબ છે.

પેપર-૧ ગુજરાતી ભાષા ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને આખરી જવાબવહી (Final Answer Key) જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

પેપર-૨ અંગ્રેજી ભાષા ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને આખરી જવાબવહી (Final Answer Key) જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

પેપર-૩ સામાન્યજ્ઞાન ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને આખરી જવાબવહી (Final Answer Key) જોવા માટેઅહીં કલિક કરો........

પેપર-૪ કાયદાકીય બાબતો ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને આખરી જવાબવહી (Final Answer Key) જોવા માટેઅહીં કલિક કરો........


તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨

તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ મુખ્ય પરીક્ષા પેપર-૩ સામાન્યજ્ઞાન ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ મુખ્ય પરીક્ષા પેપર-૪ કાયદાકીય બાબતો ના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

ઉમેદવારોએ પોતાના મુખ્ય પરીક્ષા પેપર-૩ અને પેપર-૪ ના જવાબ પ્રશ્નપત્ર સેટ-૧ સાથે સરખાવીને ચકાસણી કરવાની રહેશે.

કોઇપણ ઉમેદવારને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) અંગે વાંધા/રજુઆત હોય તો તા.૨૨/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાકઃ ૧૪.૦૦ વાગ્યાથી તા.૨૫/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાકઃ ૧૪.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઓનલાઇન વાંધા/રજુઆત મોકલવાના રહેશે. અન્ય રીતે મોકલવામાં આવેલ તથા તારીખ/સમય વિતી ગયા બાદ વાંધા/રજુઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

ઓનલાઇન વાંધા/રજુઆત માટે અહીં કલિક કરો........


તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨

તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ પો.સ.ઇ. કેડરની મુખ્ય પરીક્ષામાં સામાન્યજ્ઞાન ના પેપરમાં હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોની OMR Sheet ની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ ગયેલ છે અને તમામ OMR Sheet અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. જે જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ પો.સ.ઇ. કેડરની મુખ્ય પરીક્ષામાં કાયદાકીય બાબતોના પેપરમાં હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોની OMR Sheet ની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ ગયેલ છે અને તમામ OMR Sheet અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. જે જોવા માટે અહીં કલિક કરો........


તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૨

પો.સ.ઇ. કેડર મુખ્ય પરીક્ષા તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ મુખ્ય પરીક્ષા પેપર-૧ ગુજરાતી ભાષાના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ મુખ્ય પરીક્ષા પેપર-૨ અંગ્રેજી ભાષાના સેટ-૧ના પ્રશ્નપત્ર અને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

ઉમેદવારોએ પોતાના મુખ્ય પરીક્ષા પેપર-૧ અને પેપર-૨ ના જવાબ પ્રશ્નપત્ર સેટ-૧ સાથે સરખાવીને ચકાસણી કરવાની રહેશે.

કોઇપણ ઉમેદવારને હંગામી જવાબવહી (Provisional Answer Key) અંગે વાંધા/રજુઆત હોય તો તા.૧૩/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાકઃ ૨૨.૦૦ વાગ્યાથી તા.૧૬/૦૬/૨૦૨૨ ના કલાકઃ ૧૭.૦૦ વાગ્યા સુધીમાં ઓનલાઇન વાંધા/રજુઆત મોકલવાના રહેશે. અન્ય રીતે મોકલવામાં આવેલ તથા તારીખ/સમય વિતી ગયા બાદ વાંધા/રજુઆત ધ્યાને લેવામાં આવશે નહીં.

ઓનલાઇન વાંધા/રજુઆત માટે અહીં કલિક કરો........


તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨

તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ પો.સ.ઇ. કેડરની મુખ્ય પરીક્ષામાં ગુજરાતી ભાષાના પેપરમાં હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોની OMR Sheet ની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ ગયેલ છે અને તમામ OMR Sheet અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. જે જોવા માટે અહીં કલિક કરો........

તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાયેલ પો.સ.ઇ. કેડરની મુખ્ય પરીક્ષામાં અંગ્રેજી ભાષાના પેપરમાં હાજર રહેલ તમામ ઉમેદવારોની OMR Sheet ની સ્કેનીંગ પ્રક્રિયા પૂર્ણ થઇ ગયેલ છે અને તમામ OMR Sheet અપલોડ કરવામાં આવેલ છે. જે જોવા માટે અહીં કલિક કરો.......

તા.૧૯/૦૬/ર૦રરના રોજ યોજાનાર પરીક્ષાના કોલલેટર તા.૧૩/૦૬/ર૦રરના કલાક ૧૪.૦૦ વાગ્યાથી OJAS વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે.


તા.૧૨/૦૫/૨૦૨૨

પો.સ.ઇ. કેડરની મુખ્ય પરીક્ષા તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ (રવિવાર) નારોજ (પેપર-૧ ગુજરાતી ભાષા અને પેપર-૨ અંગ્રેજી ભાષા) તથા તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ (રવિવાર) નારોજ (પેપર-૩ સામાન્યજ્ઞાન અને પેપર-૪ કાયદાકીય બાબતો) ગાંધીનગર ખાતે યોજવામાં આવનાર છે. તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાનાર પરીક્ષા માટેના કોલલેટર તા.૦૫/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે તથા તા.૧૯/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ યોજાનાર પરીક્ષા માટેના કોલલેટર તા.૧૨/૦૬/૨૦૨૨ નારોજ પરીક્ષા પૂર્ણ થયા બાદ OJAS ની વેબસાઇટ ઉપરથી ડાઉનલોડ કરી શકાશે. જે અંગે તમામે નોંધ લેવી.


તા.૨૭/૦૪/૨૦૨૨

પો.સ.ઇ. કેડરની મુખ્ય પરીક્ષા માટેની પસંદગી યાદી અંગેની માહિતી માટે અહીં કલિક કરો........


તા.3૦/૦3/૨૦૨૨

(૧) તા.૨૩/૦૩/૨૦૨૨ નારોજ આખરી જવાબ વહી (Final Answer Key) જાહેર કરવામાં આવેલ જેમાં પ્રશ્નપત્ર સેટ-૧ મુજબ પ્રશ્ન ક્રમાંકઃ ૭૬ ના જવાબમાં સુધારો કરવામાં આવેલ છે. સુધારેલ આન્સર કી જોવા માટે અહીં કલિક કરો........
(ર) સુધારેલ આન્સર કી પ્રશ્નપત્ર સેટ-૧ મુજબની મૂકવામાં આવેલ છે. જે અંગે તમામે નોંધ લેવી.
(૩) તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૨ નારોજ લેવામાં આવેલ પ્રિલિમીનરી પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારે પોતાના ગુણ જોવા માટે અહીં કલિક કરો........ અથવા અહીં કલિક કરો........ અથવા અહીં કલિક કરો........
(૪) પો.સ.ઇ. કેડર તા.૦૪.૦૧.૨૦૨૧ના પરીક્ષા નિયોમામાં મુદદા નંબરઃ ૨૦ માં જણાવ્યા મુજબ પ્રિલિમીનરી પરીક્ષામાં હાજર રહેલ ઉમેદવારોને ગુણ ચકાસણી (રીચેકીંગ) માટે ૧૫ (પંદર) દિવસની સમય-મર્યાદા આપવા જણાવેલ છે. જેથી જે ઉમેદવારો પોતાના પ્રિલિમીનરી પરીક્ષાના OMR Sheet નું રીચેકીંગ કરાવવા ઇચ્છતા હોય તે ઉમેદવારોએ રીચેકીંગ ફી ના રૂ.૩૦૦/- “CHAIRMAN PSI RECRUITMENT BOARD” ના નામનો રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્કના ડીમાન્ડ ડ્રાફટ Payable at AHMEDABAD તેમજ પોતાના કોલલેટરની ઝેરોક્ષ નકલ અને અરજી (અરજીમાં ઉમેદવારે પોતાનું નામ, કર્ન્ફમેશન નંબર, રોલ નંબર, પ્રશ્ન પુસ્તીકા કોડ અને મોબાઇલ નંબર અવશ્ય દર્શાવવાનું રહેશે) સાથે તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૨ થી તા. ૧૪/૦૪/૨૦૨૨ સુધીમાં રૂબરૂમાં અથવા સ્પીડ પોસ્ટ/કુરીયર ધ્વારા પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-૧૩, સરિતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર -૩૮૨૦૦૭ સરનામે અરજી મોકલી શકાશે. (તા.૧૪/૦૪/૨૦૨૨ બાદ જો કોઇ અરજી મળશે તો તે ધ્યાને લેવાશે નહીં)
(પ) પો.સ.ઇ. કેડરની મુખ્ય પરીક્ષા અંદાજે મેં-૨૦૨૨ માસના ત્રીજા અથવા ચોથા અઠવાડીયામાં લેવાનું આયોજન છે. જેની તમામે નોંધ લેવી.
ખાસ નોંધઃ
(૧) પ્રિલિમીનરી પરીક્ષા દરમ્યાન દરેક વર્ગખંડમાં CCTV કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવેલ હતો. હાલ તમામ CCTV કેમેરા રેકોડીંગની ચકાસણી ચાલી રહેલ છે. આ ચકાસણીમાં જો કોઇ ગેરરીતી માલુમ પડશે તો સબંધિત ઉમેદવારની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે જે તમામને બંધનકર્તા રહેશે.
(ર) તદ્ઉપરાંત સમગ્ર ભરતી પ્રક્રિયામાં કોઇપણ ઉમેદવારે, કોઇપણ તબકકે ગેરરીતી આચરેલ હોવાનું ધ્યાને આવશે તો તેઓની ઉમેદવારી રદ કરવામાં આવશે.


તા.૨3/૦3/૨૦૨૨

(૧) તા.૦૮/૦૩/૨૦૨૨ નારોજ હંગામી જવાબ વહી (Provisional Answer Key) જાહેર કરવામાં આવેલ અને તે અંગેના વાંધા/રજુઆત ઓનલાઇન મંગાવવામાં આવેલ, મળેલ વાંધા/રજુઆતોની ચકાસણી કરી આખરી જવાબ વહી (Final Answer Key) જોવા માટે અહીં કલીક કરો....
(ર) આખરી જવાબ વહી (Final Answer Key) પ્રશ્નપત્ર સેટ-૧ મુજબની મૂકવામાં આવેલ છે. જે અંગે તમામે નોંધ લેવી.


તા.૦૯/૦૨/૨૦૨૨

તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨ નારોજ પો.સ.ઇ. કેડરની શારીરીક કસોટીનું પરિણામ જાહેર કરવામાં આવેલ. શારીરીક કસોટીના પરિણામ બાબતે ઉમેદવારો તરફથી વાંધા અરજીઓ તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૨ સુધીમાં મંગાવવામા આવેલ. નિયત સમય મર્યાદામાં કુલ-૬૭૮ વાંધા અરજીઓ મળેલ. તમામ અરજીઓનું રેકર્ડ ઉપર ચકાસણી કરી કુલ-૬૭૮ અરજીઓ પૈકી ૬૫૨ અરજીઓના વાંધાઓને સમર્થન મળેલ નથી જે અરજીઓ ફાઇલ કરવામાં આવેલ છે. બાકી રહેલ કુલ-૨૬ અરજીઓ પૈકી ૪ અરજીઓમાં ઉમેદવારોએ શારીરીક માપ કસોટીમાં અપીલ કરી હતી પરંતુ અપીલ કર્યા બાદનો ડેટા સુધારો ન થતા ચકાસણીના અંતે તેઓ પાસ જાહેર થયેલ છે જે નીચે મુજબ છે.

SR. NO. CONFIRM. NO. ROLL NO. NAME
1 93884973 10414813 KUNJALBEN BHIMJIBHAI SOLANKI
2 42293836 10054643 JIGARKUMAR KANAIYALAL PAREKH
3 37728995 10158864 SHAILESHKUMAR RAMANBHAI DAMOR
4 60770611 10009329 MAHESHKUMAR HASMUKHBHAI CHAUDHARY

ર/- આ સિવાય બાકી રહેતી કુલ-૨૨ વાંધા અરજીઓ અંગે રેકર્ડ ચકાસણી કરતા ટેકનીકલ કારણોસર તેઓને અપીલની તક મળેલ ન હોવાથી જેથી આ ઉમેદવારોને તા.૦૭/૦૨/૨૦૨૨ નારોજ અપીલ માટે બોલાવવામાં આવેલ, અપીલ બાદ કુલ-૨૨ પૈકી ૧૨ ઉમેદવારો પાસ જાહરે થયેલ છે. જે નીચે મુજબ છે.

SR. NO. CONFIRM. NO. ROLL NO. NAME
1 27798112 10058031 VIJAYKUMAR JAYANTIBHAI CHENAVA
2 81398346 10410781 HETALBEN MERAMBHAI DHARAJIYA
3 42888785 10370557 SONALBEN DINESHBHAI VASAVA
4 27545150 10295479 PRUTHVIRAJ KARANSINH SISODIYA
5 22795781 10269208 NARAN DEVRAJ GADHAVI
6 48949512 10268235 AJAYBHAI SHANTUBHAI CHAVDA
7 89799814 10030293 VIPUL PRAVINBHAI VAGHELA
8 60583267 10316656 RAMESHBHAI CHHAGANBHAI KATARIYA
9 27259376 10407446 BHUMIKABEN JITENDRABHAI PARMAR
10 48400936 10028690 ASWIN CHANDUBHAI VATIYA
11 50217925 10027787 JATINKUMAR MUKESHBHAI MAKVANA
12 18337649 10442542 SHILPABEN ISHWARBHAI RATHOD

૩/- તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨ નારોજ વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરેલ પરિણામમાં અ.નં. ૨૯૩૫૫, ક.નં. ૩૭૧૬૧૯૨૧, રોલ નંબરઃ ૧૦૪૪૪૪૭૭ નામઃ શ્રી સોનલબેન દલપતભાઇ પરમારને પો.સ.ઇ. કેડર શારીરીક કસોટીમાં પાસ જાહેર કરેલ હતા. હવે ચકાસણીના અંતે શ્રી સોનલબેન ને પો.સ.ઇ. કેડર શારીરીક કસોટીમાં નાપાસ જાહેર કરવામાં આવે છે.

૪/- તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૨ નારોજ વેબસાઇટ પર મૂકવામાં આવેલ સુચના મુજબ પો.સ.ઇ. કેડરની પ્રિલીમીનરી પરીક્ષાનું આયોજન તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૨ (રવિવાર) ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. પ્રિલીમીનરી પરીક્ષાને લગતી વિગતવારની સૂચનાઓ હવે પછી પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપરની સૂચનાઓ નિયમિત રીતે જોતી રહેવી.

તા.૩૧/૦૧/૨૦૨૨

પો.સ.ઇ. કેડરની શારીરીક કસોટીમાં ઉતિર્ણ થયેલ તમામ ઉમેદવારોની પ્રિલીમીનરી પરીક્ષાનું આયોજન તા.૦૬/૦૩/૨૦૨૨ (રવિવાર) ના રોજ કરવામાં આવેલ છે. પ્રિલીમીનરી પરીક્ષાને લગતી વિગતવારની સૂચનાઓ હવે પછી પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપર મૂકવામાં આવશે. ઉમેદવારોએ પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ ઉપરની સૂચનાઓ નિયમિત રીતે જોતી રહેવી.


તા.૧૫/૦૧/૨૦૨૨

તા.૦૩/૧૨/૨૦૨૧ થી ગુજરાત રાજયના ૧૫ (પંદર) કેન્દ્રો ઉપર પો.સ.ઇ. સંવર્ગની શારીરીક કસોટીનું આયોજન કરવામાં આવેલ,જે શારીરીક કસોટી પૂર્ણ થતા આ કસોટીમાં પો.સ.ઇ. સંવર્ગમાં શારીરીક કસોટીમાં ઉતીર્ણ થયેલ ઉમેદવારોની વિગત, તેમજ ઉતીર્ણ થયેલ ઉમેદવારોને શારીરીક કસોટીમાં મળેલ ગુણની વિગત જોવા માટે અહીં કલીક કરો....

જો કોઇ ઉમેદવારને શારીરીક કસોટીના પરિણામની વિગતો અંગે કોઇ વાંધો કે રજુઆત હોય તો અરજી સાથે કોલલેટરની નકલ સામેલ રાખી તા.૨૧/૦૧/૨૦૨૨ સુધીમાં પો.સ.ઇ. ભરતી બોર્ડની કચેરી, બંગલા નંબરઃ ગ-૧૩, સરિતા ઉધાનની નજીક, સેકટર-૯, ગાંધીનગર - ૩૮૨૦૦૭ ખાતે રજી.પો.એ.ડી. અથવા સ્પીડ પોસ્ટ અથવા કુરીયરથી મોકલી આપવાની રહેશે (કોવીડ-૧૯ ના કારણે રૂબરૂમાં અરજી સ્વીકારવામાં આવશે નહીં)

શારીરીક કસોટી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ હોઇ ઉતીર્ણ થયેલ ઉમેદવારોની નિયમ મુજબ પ્રિલિમીનરી પરિક્ષા લેવાની થાય છે. આ પ્રિલિમીનરી પરિક્ષા ફેબ્રુઆરી માસના ૧૫ તારીખ પછીના કોઇપણ રવિવારે લેવાનું આયોજન કરવામાં આવી રહેલ છે. ચોકકસ તારીખ નકકી થયેથી વેબસાઇટ પર જાહેર કરવામાં આવશે. જે અંગે લાગતા-વળગતાઓએ નોંધ લેવી.

હેલ્‍પ લાઇન
હેલ્‍પ લાઇન નંબર :
અમારો સંપર્ક કરો
પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડની કચેરી,
બંગલા નંબરઃ ગ-૧૩, સેકટર-૯ સરિતા ઉધાનની નજીક, ગાંધીનગર – ૩૮૨૦૦૯
અપીલ અધિકારીઃ
શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.
અધ્યક્ષ પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.
જાહેર માહિતી અધિકારીઃ
શ્રી વિરેન્દ્ર યાદવ, આઇ.પી.એસ.
સભ્ય પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ