પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ સભ્યો

 • 1) શ્રી વિકાસ સહાય, આઇ.પી.એસ.
  અધ્યક્ષ પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિદેશક, તાલીમ, ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

 • 2) શ્રી પીયૂષ પટેલ, આઇ.પી.એસ.
  સભ્ય પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, હથિયારી એકમો, ગુ.રા., ગાંધીનગર

 • 3) શ્રીમતી અર્ચના શીવહરે, આઇ.પી.એસ.
  સભ્‍ય પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ મહાનિરીક્ષક, એસ.સી.આર.બી., ગુજરાત રાજય, ગાંધીનગર.

 • 4) શ્રી વિરેન્દ્રસીંઘ યાદવ, આઇ.પી.એસ.
  સભ્‍ય પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને પોલીસ અધિક્ષક, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, અમદાવાદ.

 • 5) શ્રી જીગર જી. પટેલ
  સભ્‍ય પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ અને નાયબ સચિવ, ટી.સી. એન્ડ ટી., ગૃહવિભાગ, ગુજરાત સરકાર, ગાંધીનગર.
ભરતી બોર્ડ વિશે


પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ ભરતી અંગેની તમામ કામગીરી જેવી કે, દૈનિકપત્રોમાં જાહેરાત આપી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઇન અરજીઓ OJAS સોફટવેર મારફતે મેળવી સરકારશ્રીના નિયમોનુસાર શારીરીક કસોટી, પ્રિલીમીનરી પરિક્ષા, મુખ્ય પરિક્ષા તેમજ દસ્તાવેજ ચકાસણી લેવાની કામગીરી કરશે. પો.સ.ઈ. ભરતી બોર્ડ દ્વારા, સરકારના ભરતી નિયમો, ઠરાવો, પરિપત્રો અને પ્રસ્થાપિત આરક્ષણ નીતિને અનુસરી, આ અંગેની તમામ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવશે.